Na Home Page
Informace
Kontakty
 

Za1.4 - Nízkošumový pro jednu nebo dvě autoantény - vstup pro mobil
konektory km. rozsah [pásmo/MHz] aktivnípásmo [pásmo/MHz] zisk [dB] průchozí útlum 1 [dB] průchozí útlum 2 [dB] šum [dB] max. výst. úr. [dBuV] napájení [V/mA] rozměry bez kabelů [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
FME Rotating NippleDV, SV, KV, 2 x VKV, NMT, GSMVKV / 88 - 110G=5-20 (VKV FM)<2 (DV, SV, KV)<0,5 (NMT, GSM)<197 (VKV FM)12/1064x39x18998,-Objednat emailem

Funkce pi pipojen jedn autoantny
Funkce pi pipojen dvou autoantn
Zesilovae pro autoantnu se vstupem pro mobiln telefon Za1.4 jsou vhodn pro pipojen k irokopsmovm antnm Ag1.1, Ag1.2 atd., kter mohou pijmat jak signly DV, SV a VKV FM rozhlasu, tak pijmat a vyslat signl mobilnch telefon v psmech 400 - 1000MHz (tedy NMT - analogov systm i GSM - digitln systm). Jednou z vhod pouit zesilovae Za1.3 je krom "vytaeni ze umu" a zeslen signlu VKV FM prv monost pouit pouze jedn antny pro autordio i mobiln telefon. Signl pro mobiln telefon zesilova nezesiluje, ale pouze jej oddl od ostatnch psem a rozbo do vstupu/vstupu pro mobiln telefon. Prchoz tlum pro signl mobilnho telefonu je velmi mal a v praxi nen vbec patrn. Oddlovac tlum je dky zdvojenm filtrm (oddlen psem rozhlasu a telefonu) velk, co zabrauje vzniku rucch produkt pi telefonovn a vniknut silnho signlu z mobilnho telefonu do autordia.

Zesilova je obdobou typu Za 1.2 a lze k nmu tak pipojit jednu nebo dv autoantny, piem prvn autoantna (univerzln pro VKV FM a GSM) je uvaovna jako hlavn umstn napklad na konci stechy. Do vstupu zesilovae DV, SV, VKV je mono pipojit pomocnou antnu. Tou me bt napklad pvodn autoantna zabudovan ve stenm sloupku.
Pi pipojen jedn univerzln VKV FM/GSM autoantny se zesilova chov stejn jako typ Za1.3. Je uren pro vechny typy autordi a je speciln vyvinut pro zeslen signlu vi umu a pro minimalizaci kolsn signlu pi jzd. Elektronick regulace zisku zesilovae umouje pizpsoben zesilovae i pro autordia ni kvalitativn tdy, kter jsou nchyln na pebuzen silnm signlem. Regulace zisku je realizovna tak, e neovlivn ostatn parametry zesilovae. Zesilova je vybaven pro pipojen antny, telefonu i autordia roubovacmi konektory typu FME ROTATING NIPPLE, kter se standardn pouvaj pro mobiln telefony a zaruuj profesionln a kvalitn spojen. Vhodou je tak snadn a rychl mont, kter spov pouze v nastren konektor a v pipojen napjen zesilovae. Pro psma DV a SV je zesilova prchoz bez zeslen a s minimlnm tlumem. Zesiluje pouze signly v psmu VKV - FM. Jen takto je zajitno maximln zlepen stereo pjmu v psmu VKV - FM s minimlnm ruenm signlu stanicemi vyslajcmi v psmech DV a SV a jinmi nedoucmi signly.
Ideln zapojen a pikov technologie budoucnosti SMT jsou zrukou maximln innosti a spolehlivosti.
Naprost vtina bnch zesilova pro autoantnu obsahuje bipolrn tranzistory v jednoduchm irokopsmovm zapojen. Prv proto vak maj tyto zesilovae vt vlastn um, ne um vstupnho dlu autordi. To m za nsledek, e se pjem po pipojen takovhoto zesilovae vtinou spe zhor. Vlastn um zesilovae je v tomto ppad velmi dleit parametr a pedevm na jeho co nejmen hodnot zvis kvalitn pjem zvlt stereofonnho vysln a RDS (radio data system). Laick veejnosti asi nen pli znmo, e zisk vestavnho zesilovae je v dleitosti a na druhm mst a posta cca 10dB pro bnou dlku koaxilnho kabelu od antny k autordiu. V zesilovai Za1.4 je osazen speciln tranzistor MOSFET - PHILIPS se dvma elektrodami. Dky tomuto typu tranzistoru a propracovanmu zapojen m zesilova Za1.4 velmi nzk vlastn um. Zesilova s nzkm umem doke signl lpe vythnout ze umu, zajist co nejkvalitnj pjem VKV FM v automobilu a zlep pjem stereofonnho vysln a RDS. Zaazenm zesilovae se vrazn sn um v reprodukci u slabch stanic a ponkud se zv hlasitost. Zrove se vznamn zlep stereofonn efekt a to i kdy bylo stereofonn vysln indikovno. Tato indikace nen u nkterch autordi pesn. Mnohdy svt npis stereo i kdy je stereofonn efekt mal nebo nen vbec. Dle budete zejmna u autordi vy kvalitativn tdy pozorovat pi reprodukci zlepen istoty vysokch tn. Dalm velmi dleitm pnosem je to, e se pi pouit zesilovae minimalizuje kolsn signlu psma VKV FM pi jzd. Tato zlepen Vs jist pjemn pot, protoe kolsn hlasitosti a signl topc se v umu bez zesilovae znepjemuje poslech Va oblben stanice tak dlouho, a radji peladte na jin program nebo rdio vypnete.

Funkce zesilovae pi pipojen dvou autoantn:
Zkladn mylenkou pi vvoji tohoto speciln diferennho zesilovae bylo pravidlo: Ji pl metru od msta se slabm nebo dnm signlem me bt msto se signlem dobrm. Mte-li jednu autoantnu, navc bez zesilovae, nebo s bnm levnm irokopsmovm zesilovaem (osazenm bipolrnmi tranzistory) signl pi jzd kols. To jist dobe znte napklad pijedete-li na kiovatku a brzdte, msta s dobrm a patnm signlem se stdaj. Mte-li vak zesilova Za1.4 a navc dv autoantny, kolsn signlu se vrazn potla i pi jzd ve velmi lenitm ternu. Zesilova Za1.4 signly z antn "porovn a vybere" signl kvalitnj. Tmto zpsobem dochz k vyrovnvn rovn signlu. Psma DV a SV pijm pouze jedna autoantna a prochz pes zesilova bez zeslen. Je t mono adit vce tchto zesilova za sebou pro pipojen vce autoantn (nap. tyi autoantny pro autobusy nebo kamiony).
Antny by mly bt od sebe vzdleny cca 0,5 - 1 m. Jedno z monch een ukazuje obrzek. Lze tak antny umstit napklad na oba okraje stechy nad pednm sklem. Ppadn jak ji bylo ve uvedenohlavn univerzln VKV FM/GSM antnu namontovat na zadn konec stechy a pvodn antnu ve stenm sloupku nebo na blatnku vyut jako pomocnou pouze pro pjem rozhlasu. Toto een m jet lep vsledky pi rychlej jzd, protoe je spojnice antn kolm ke smru jzdy. Tak antny zaujmaj pi rychlej jzd vt prostor.
Graf nejlpe ukazuje rozdly v rznch situacch.
Tento typ zesilovae nabz dva zpsoby napjen. Prvn zpsob je bn plus pl na napjec kablk a mnus pl na koste. Druh zpsob je vhodn pro modern autordia, kter maj napjen aktivn autoantny nebo zesilovae vyeeno po koaxilnm kabelu od autordia. Pepnn mezi obma zpsoby napjen je automatick.
Piloen je podrobn nvod v eskm jazyce a schma pipojen.
Se zesilovaem Za1.4 dojedete na kadou rozhlasovou stanici zaruen dle!


Graf