Na Home Page
Informace
Kontakty
 

ASP300 - Procesor pro domácí kino - středová reprosoustava, zesilovač
konektory vst./výst. imp. V [ohm] vst. / výst. úr. video [V] km. rozsah audio [Hz] odstup signál/šum [dB] vst./výst. imp. A [kohmů] vst./výst. úr. audio [V] výstupní výkon [W] nap. napětí [V] / proud [A] rozměry bez kon. [mm] MC
s DPH bez dopravy
 
6x CINCH + reprosvorky250 / 751 šš / 1-1,5 šš20 - 2000092/8810 / 13 / 3 šš36 centr / 2 x 17 rear230400x140x1557900,-Objednat emailem

Domc kino?
Kdy uslyte tento hit poslednch let u svho znmho, kter Vs pozval na shldnut filmu s tmto zvukovm systmem, je velmi pravdpodobn, e si podobn systm budete chtt velmi brzy podit tak. Surround procesor ASP300 vybouje v dobrm slova smyslu kvalitou, provedenm, kompatibilitou s vce systmy prostorovho zvuku, jedinenou funkc STEREO REAR SIMULATION a dalmi vlastnostmi z ady podobnch bnch pstroj. Vzhledem k jeho vlastnostem je jeho cena vce ne pzniv a proto vme, e se rozhodnete prv pro nmi nabzen systm.
Pi sledovn filmu doprovzenho efekty, kter je nahrn v systmu Dolby Surround nebo Dolby Stereo (vtina novch film), ale tak Dolby Surround Pro Logic a Circle Surround, dekdovan pstrojem ASP 300, se budete ctit jako byste byli ve stedu dje filmu. Napklad se za Vmi tu a tam ozve ev pravk pery pi sledovn tajemnho hororovho filmu, nebo Vs bude pronsledovat dusot kopyt stda kon, stejn jako hrdinu prv odehrvajcho se pravho westernu. Pokud mte rdi pbhy kosmickch korb z budoucnosti, mete si bt jisti, e let-li posdka kosmick lodi nebezpenou znou meteorit, sedte upoutni v kesle na palub s nimi a kolem hlavy Vm nejednou prosvit zvuk jen o pr destek metr vzdlenho nebezpenho kusu neznm hmoty. Budete se krsn bt obklopeni mohutnm zvukem!
ASP300 je vhodn t pro reprodukci nahrvek v systmu Circle Surround, co je nov systm (v podstat zdokonalen Dolby Surround Pro Logic) a pov se zvlt pro hudebn nahrvky na CD, MD atd. Tento systm nabz 5-ti kanlovou reprodukci bez poteby simulovat stereofonn efekt v zadnch kanlech. Bn surround dekodry mohou reprodukovat nahrvky v systmu Circle Surround jako 4 kanlov s monofonnm zadnm kanlem i kdy pouvj dva i vce reproduktor. Ty jsou toti zapojen paraleln.

- Ideln k bn HIFI sestav - jednoduch pipojen (6 x CINCH)
- ON SCREEN DISPLAY, digitln "krokov" ovldn, IR dlkov ovlada
- Procesor a koncov zesilova (34 W pro centrln a 2 x 17 W pro zadn repro) je vestavn do centrln reprosoustavy - uette za centrln repro a zesilova!
- Kompatibiln s Dolby Stereo, Stereo 3, Dolby Surround Pro Logic a Circle Surround - 5-ti kanlov reprodukce
- Md STEREO PLUS pro prostorovou reprodukci bnch stereo nahrvek
- Funkce STEREO REAR SIMULATION pro simulaci stereofonnho efektu u systmu Dolby Surround Pro Logic i v zadnch reprosoustavch a tm dokonalej prostorov vjem!
- K procesoru dodvme na objednvku efektov i pedn reprosoustavy vzhledov shodn s procesorem
- Funkce bypass propoj vstup a vstup ASP300 a reprodukce nen procesorem ovlivnna

Oproti podobnm pstrojm umouje procesor ASP300 rozprostenost zvuku, plynul pechod zvuku z jednoho kanlu do druhho, volbu md CINEMA, MUSIC a IMITATION a dal funkce (popsan dle). Rozdl v reprodukci je nejvraznj pi pechodech zvuku z jednoho kanlu do druhho (um vtru apod.) a pi poslechu hudby. U bnho dekodru je oddlen kanl a lokalizace konkrtnho zvuku vce ne dostaten, avak pechod z jednoho kanlu do druhho je ostr a nsiln, jakoby peskoil a z reproduktor (hlavn zadnch) vychz um. Procesor v ASP300 tyto nedostatky nem. Pechod zvuku je dokonale plynul pi dostatenm prostorovm dojmu a lokalizaci zvuku. um nen slyiteln ze dnho kanlu.
Pi nastaven mdu CINEMA ASP300 prohlubuje prostorov dojem a svou mohutnost reprodukce Vm i pi nzk hlasitosti piprav nevedn zitek z kadho druhu filmu. Toto bn dekodr pedevm v malm prostoru obvacho pokoje neumouje.
Pepnete-li ASP300 do mdu MUSIC, mete se oddvat poslechu hudby v systmech Dolby Surround Pro Logic nebo Circle Surround. Vyrovnan charakteristika v tomto mdu zaruuje pirozenou prostorovou reprodukci hudby. Funkce IMITATION vytv dojem prostorovho zvuku i u starch nahrvek nenahranch nkterm ze systm prostorovho zvuku.
Dalmi mdy jsou NORMAL (zvuk je penen vemi reproduktory), STEREO 3 (zadn reproduktory jsou umleny), a md STEREO PLUS (funkce popsna v asopise STEREO & VIDEO a v dalch) je uren pro prostorovou reprodukci bnch stereonahrvek. Je zachovna ist, brilantn reprodukce nahrvky. Touto funkc je vybaveno jen velice mlo nejdrach dekodr.
ASP300 m vestavn obvod s naprosto jedinenou funkc, se kterou se u surround dekodr setkvte jist poprv. Jak jej nzev "STEREO REAR SIMULATION" napovd, simuluje stereoefekt i v zadnch kanlech pi pehrvn nahrvky v systmu Dolby Surround Pro Logic. Pi reprodukci nahrvky v systmu Circle Surround tento obvod stereofonn efekt v zadnch kanlech nesimuluje, nbr pmo dekduje 5 kanl z informace obsaen ve zvukovm signlu nahranho systmem Circle Surround. Funkce ASP300 - STEREO REAR SIMULATION vytv dojem sterea i v zadnch kanlech oproti bnmu dekodru, kde je zadn kanl monofonn i kdy je penen dvma i vce reproduktory.
Pklad funkce: Zvuk jedouc lokomotivy se zezadu do pedn lev reprosoustavy. Objev-li se slab zvuk lokomotivy v levm pednm kanle, zeslab se tento zvuk v pravm zadnm kanle. To znamen, e Vs lokomotiva "nepejede" (jako u bnho dekodru), ale "objede Vs zleva" dle skutenosti. To je naprosto logick, nebo pokud by tvrce zvuku chtl, aby Vs lokomotiva pejela, musel by jej zvuk pejet ze zadnch kanl vce do centrln reprosoustavy. Pokud by tomu tak bylo, ASP300 Vm samozejm umon vychutnat pocit bt pejet lokomotivou. Dj probh plynule a pirozen ve vech smrech. Funkce ASP300 STEREO REAR SIMULATION je stle v innosti, nebo je kadopdn pnosem pro relnj prostorov zvuk a "roziuje zvukov obzor za Vmi" oproti bnmu dekodru.
ASP300 je samostatn dekodr pipojiteln k libovolnmu zdroji stereosignlu nap. stereovideorekordr, satelitn pijma, CD pehrva atd, kter pipojte do vstupnch konektor CINCH na zadn stran ASP300. Pouvte-li vce pstroj, mete je zapojit sriov, nebo pepnat pomoc stereozesilovae. Audio vstup/vstup ASP300 potom mete pipojit do vstupu/vstupu pro druh magnetofon. Nen-li zesilova vybaven dvma vstupy pro magnetofon, mete bez obav ASP300 propojit s magnetofonem sriov. ASP300 pi pepnut do mdu BYPASS propoj svj audio vstup s vstupem pmo a aparatura me bt pouita v bnm stereo provozu.
Video kabel, kter byl dosud pipojen do TV pijmae pipojte do videovstupu ASP300 a jeho videovstup do videovstupu TVP. Jedn se tedy o pouh vazen ASP300 do cesty videosignlu.
K ASP300 lze pipojit pmo zadn reprosoustavy, kter mohou mt asi polovin vkon ne reprosoustavy pedn, nebo pen omezen rozsah. Dodvme tak zadn i pedn reprosoustavy vzhledov stejn s ASP300.
ASP300 nem dn ovldac a indikan prvky, krom LED kontrolky pro indikaci zapnut a pjmu povel z dlkovho IR ovladae, kterm jsou zeny vechny funkce. Nastaven je zobrazovno na obrazovce TV pijmae. Toto zobrazen m bl psmo na modrm pozad viz obr. Pozadm me bt tak obraz prv probhajcho programu.
Dlkovm ovldaem je mono nastavovat hlasitost vech vstup najednou se zachovnm pomr hlasitosti, nebo nezvisle. Dle je mono upravit basy, vky a balanci pednch kanl (L a R) a parametr EFFECT (velikost prostorovho dojmu). Tlatkem mute umlte zvuk.
Vhodou samostatnho surround dekodru oproti vestavnmu nap. do rozhlasovho pijmae je jednoduchost, cena a tak univerzln vzhled a vt variabilita systmu pi zmn nkterho z pstroj. ASP300 jist uvtaj zvlt zjemci, kte ji vlastn kvalitn zvukovou aparaturu bez systmu domcho kina.
V psluenstv ASP300 je dlkov ovlada IRC301. K ASP300 dodvme podrobn nvod v eskm jazyce k pipojen a pouvn.
obrázek 3